14 titles in BHL China beginning with P

Sort By:

This collection contains 996 volumes from 996 titles, containing 318975 pages.

 1. Plant Form
  By: Bell, Adrian D.
  Publication info: OXFORD UNIVERSITY PRESS
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 2. pu tong di zhi xue yuan li 普通地理学原理
  By: C.B.ka lei si ni ke(zhu),tang yongluan,wang zhengxian(yi)卡列斯尼克著,唐永銮 王正宪译
  Publication info: di zhi chu ban she 地质出版社
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 3. pu tong di zhi xue yuan li 普通地理学原理
  By: C.B.ka lei si ni ke(zhu),tang yongluan,wang zhengxian(yi) 卡列斯尼克著,唐永銮 王正宪译
  Publication info: di zhi chu ban she 地质出版社
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 4. pu tong di zhi xue yuan li 普通地理学原理
  By: C.B.ka lei si ni ke(zhu),tang yongluan,wang zhengxian(yi) 卡列斯尼克著,唐永銮 王正宪译
  Publication info: di zhi chu ban she 地质出版社
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 5. pu tong di zhi xue 普通地质学
  By: (苏)雅可 甫列夫(С.А.Яковлев)撰
  Publication info: shang hai shang wu yin shu guan 上海商务印书馆
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 6. pu tong di zhi xue 普通地质学
  By: (苏)雅可 甫列夫(С.А.Яковлев)撰
  Publication info: shang hai shang wu yin shu guan 上海商务印书馆
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 7. pu tong sheng wu xue zhuan ti hui bian
  By: zhong yang guang bo dian shi da xue sheng wu xue zu
  Publication info: bei jing da xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 8. pu tong sheng wu xue zhuan ti hui bian 01
  By: zhong yang guang bo dian shi da xue
  Publication info: bei jing da xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 9. pu tong zi ran di li jiang yi 普通自然地理讲义
  By: jin zumeng 金祖孟
  Publication info: hua dong shi fan da xue chu ban she华东师范大学出版社
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 10. pu tong zi ran di li zi liao 普通自然地理资料
  By: hua dong shi fan da xue di li xi pu tong zi ran di li jiao yan zu 华东师范大学地理系普通自然地理教研组
  Publication info: shang wu yin shu guan 商务印书馆
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 11. pu tong zi ran di li 普通自然地理
  By: bao luo wen jin(zhu),wang jilin,jin shibo(yi)包洛文金著,王继麟 金世柏译
  Publication info: dong bei jiao yu chu ban she 东北教育出版社
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 12. pu tong zi ran di li 普通自然地理
  By: jie mi ya nuo fu 杰米亚诺夫
  Publication info: di zhi chu ban she 地质出版社
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 13. pu tong zi ran di li 普通自然地理
  By: xie.mi.zu bo fu 谢.米.祖波夫著
  Publication info: shang wu yin shu guan 商务印书馆
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 14. pu yang zhi wu zhi
  By: zhang jun pu wu hong chen zhu xue wen ma yi pin
  Publication info: zhong guo ke xue ji shu chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book