Sort By:
 1. Trudy Sibirskoi ekspeditsii Imperatorskago russkago geograficheskago obshchestva, Fizicheskii otdiel. soch. F.B. Shmidta. Tom II, Botanicheskaia chast /
  By: Shmidt, F. B. - Imperatorskoe russkoe geograficheskoe obshchestvo.
  Publication info: S. Peterburg :Tipografiia br. Panteleevykh,1874.
  Contributed by: Mertz Library, The New York Botanical Garden
  BHL Collections: New York Botanical Garden
  View Book