dcsimg
Sort By:
 1. By: Abramov, Alexei - Aniskin, Vladimir - Rozhnov, Viatcheslav
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 164
  Date: 2012
  Page Range: 41-49
  Publication info: Pensoft Publishers 2012
 2. By: Abramov, Alexei - Bannikova, Anna - Rozhnov, Viatcheslav
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 207
  Date: 2012
  Page Range: 37-47
  Publication info: Pensoft Publishers 2012
 3. By: Jenkins, Paulina D. - Abramov, Alexei - Bannikova, Anna - Rozhnov, Viatcheslav
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 313
  Date: 2013
  Page Range: 61-79
  Publication info: Pensoft Publishers 2013
 4. By: Bochkov, Andre - Abramov, Alexei
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 459
  Date: 2014
  Page Range: 137-145
  Publication info: Pensoft Publishers 2014
 5. By: Balakirev, Alexander - Abramov, Alexei - Rozhnov, Viatcheslav
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 451
  Date: 2014
  Page Range: 109-136
  Publication info: Pensoft Publishers 2014
 6. By: Abramov, Alexei - Bannikova, Anna - Lebedev, Vladimir - Rozhnov, Viatcheslav
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 795
  Date: 2018
  Page Range: 77-81
  Publication info: Pensoft Publishers 2018
 7. By: Pavlova, Svetlana V. - Biltueva, Larisa - Romanenko, Svetlana - Lemskaya, Natalya - Shchinov, Anton - Abramov, Alexei - Rozhnov, Viatcheslav
  Type: Article
  In: Comparative Cytogenetics
  Volume: 12
  Date: 2018
  Page Range: 361-372
  Publication info: Pensoft Publishers 2018
 8. By: Bannikova, Anna - Jenkins, Paulina D. - Solovyeva, Evgeniya - Pavlova, Svetlana V. - Demidova, Tatiana - Simanovsky, Sergey - Sheftel, Boris I. - Lebedev, Vladimir - Fang, Yun - Dalen, Love - Abramov, Alexei
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 888
  Date: 2019
  Page Range: 133-158
  Publication info: Pensoft Publishers 2019