Sort By:
 1. Trudy Sibirskoi ekspeditsii Imperatorskago russkago geograficheskago obshchestva, Fizicheskii otdiel. Tom II, Botanicheskaia chast /
  By: Shmidt, F. B. (Fedor Bogdanovich), - Imperatorskoe russkoe geograficheskoe obshchestvo. Fizicheskii otdiel. - Imperatorskoe russkoe geograficheskoe obshchestvo. Sibirskaia ekspeditsiia (1859-). Fizicheskii otdiel.
  Publication info: S. Peterburg :Tipografiia br. Panteleevykh,1874.
  Holding Institution: New York Botanical Garden, LuEsther T. Mertz Library
  BHL Collections: New York Botanical Garden
  View Book