Select Bibliography To View

  1. She wa yan jiu = Chinese herpetological research.
    Publication info: Chongqing :Ke xue ji shu wen xian chu ban she,
  2. Asiatic herpetological research.
    Publication info: Berkeley, Calif. :Asiatic Herpetological Research Society ;c1990-