Sort By:
 1. Communities of soil macrofauna in green spaces of an urbanizing city at east China
  By: Ge, Baoming. - Li, Zhenxing. - Zhang, Daizhen. - Zhang, Huabin. - Liu, Zong-tang. - Zhou, Chunlin. - Tang, Bo-ping.
  Type: Article
  In: Revista chilena de historia natural
  Date: 2012-06-01
  View Article (External)
 2. Tempo-spatial variation of macrobenthic communities on a tidal flat of Wenzhou Bay, China
  By: Ge, Baoming. - Bao, Yixin. - Cheng, Hong-Yi
  Type: Article
  In: Revista de biología marina y oceanografía
  Date: 2011-08-01
  View Article (External)