dcsimg
Sort By:
 1. By: Bochkov, Andre - Abramov, Alexei
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Date: 2014
  Publication info: Pensoft Publishers 2014
 2. By: Jenkins, Paulina D. - Abramov, Alexei - Bannikova, Аnna - Rozhnov, Viatcheslav
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 313
  Date: 2013
  Page Range: 61-79
  Publication info: Pensoft Publishers 2013
 3. By: Abramov, Alexei - Bannikova, Anna - Lebedev, Vladimir - Rozhnov, Viatcheslav
  Type: Article
  Date: 2018
  Publication info: Pensoft Publishers 2018
 4. By: Pavlova, Svetlana V. - Biltueva, Larisa - Romanenko, Svetlana - Lemskaya, Natalya - Shchinov, Anton - Abramov, Alexei - Rozhnov, Viatcheslav
  Type: Article
  Date: 2018
  Publication info: Pensoft Publishers 2018
 5. By: Abramov, Alexei - Aniskin, Vladimir - Rozhnov, Viatcheslav
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 164
  Date: 2012
  Page Range: 41-49
  Publication info: Pensoft Publishers 2012
 6. By: Balakirev, Alexander - Abramov, Alexei - Rozhnov, Viatcheslav
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Date: 2014
  Publication info: Pensoft Publishers 2014
 7. By: Abramov, Alexei - Bannikova, Аnna - Rozhnov, Viatcheslav
  Type: Article
  In: ZooKeys
  Volume: 207
  Date: 2012
  Page Range: 37-47
  Publication info: Pensoft Publishers 2012