dcsimg
Sort By:

This contributor has added 1033 volumes from 973 titles, containing 327089 pages.
This contributor has added 0 chapters/articles/treatments.

 1. By: Zhongguo ke xue yuan. Zhi wu yan jiu suo
  Publication info: zhong guo ke xue yuan
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 2. By: Wang, Zhijia
  Publication info: ke ji wei sheng chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 3. By: Zhejiang ren min chu ban she 浙江人民出版社
  Publication info: zhe jiang ren min chu ban she chu ban浙江人民出版社出版
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 4. By: Zhejiang tu shu guan xiao kan 浙江图书馆校刊
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 5. By: Zhejiang tu shu guan xiao kan 浙江图书馆校刊
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 6. By: Zhejiang tu shu guan xiao kan 浙江图书馆校刊
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 7. By: Zhejiang tu shu guan xiao kan 浙江图书馆校刊
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 8. By: Zhejiang tu shu guan xiao kan 浙江图书馆校刊
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 9. By: Zhejiang tu shu guan xiao kan 浙江图书馆校刊
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 10. By: Zhejiang tu shu guan xiao kan 浙江图书馆校刊
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 11. By: Zhejiang tu shu guan xiao kan 浙江图书馆校刊
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 12. By: Zhejiang tu shu guan xiao kan 浙江图书馆校刊
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 13. By: Zhejiang tu shu guan xiao kan 浙江图书馆校刊
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 14. By: Zhejiang tu shu guan xiao kan 浙江图书馆校刊
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 15. By: Zhejiang tu shu guan xiao kan 浙江图书馆校刊
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 16. By: Zhejiang tu shu guan xiao kan 浙江图书馆校刊
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 17. By: Zhejiang tu shu guan xiao kan 浙江图书馆校刊
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 18. By: Zhejiang Sheng (China). Wei sheng ting.
  Publication info: 浙江人民出版社出版
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 19. By: Zhejiang Sheng (China). Wei sheng ting.
  Publication info: 浙江人民出版社出版
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 20. Publication info: shang wu yin shu guan fa xing
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 21. By: Li, Jitong
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 22. By: Lysenko, Trofim
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 23. By: Hu, Xiansu
  Publication info: gao deng jiao yu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 24. By: zhou qiao
  Publication info: cai zheng jin ji chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 25. By: Cutter, Elizabeth G.
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 26. By: Zhang, Zongxu 張宗緒
  Publication info: Hang wu yin shu guanMingguo 8 [1919]
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 27. By: Meyer, Bernard S. (Bernard Sandler)
  Publication info: nong ye chu ban she 农业出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 28. By: Witham, F. H., D.F. Blaydes & R.M. Devlin.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 29. By: Hou, Xueyu
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 30. By: Chapman, S. B.
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 31. By: Bonnier, Gaston,
  Publication info: shang wu yin shu guan fa xing
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 32. By: Wang, Yunwu & Zhou Jianren.
  Publication info: shnag wu yin shu guan fa xing
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 33. By: Wang, Yunwu & Zhou Jianren.
  Publication info: shang wu yin shu guan fa xing
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 34. By: Zhou, Jianren.
  Publication info: shang wu yin shu guan
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 35. By: Yan, Chujiang.
  Publication info: 楚韵农家写作室
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 36. By: Stearn, W T
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 37. By: Stearn, W T
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 38. By: Ding, Guangqi
  Publication info: zhong guo ke xue yuan hua nan zhi wu yan jiu suo
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 39. By: Ding, Guangqi
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 40. By: Ding, Guangqi
  Publication info: zhong guo ke xue yuan hua nan zhi wu yan jiu suo
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 41. By: Song, Zhichen
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 42. By: Cui, Youwen.
  Publication info: gao deng jiao yu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 43. By: Wang, Longwen 汪龙文
  Publication info: 新知识出版社出版
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 44. By: Zhu, Meiyu 朱美予
  Publication info: 中华书局
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 45. By: Hu, Hongjun.
  Publication info: shang hai ke xue ji shu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 46. By: Feng, Zefang
  Publication info: 财政经济出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 47. By: Zhu, Shijia 朱士嘉
  Publication info: 商务印书馆
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 48. By: Zhongguo ke xue yuan. Zi ran qu hua gong zuo wei yuan hui 中国科学院自然区划工作委员会
  Publication info: 科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 49. By: Zhongguo ke xue yuan di li yan jiu suo 中国科学院地理研究所
  Publication info: 科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 50. By: Zhong yang qi xiang ju 中央气象局
  Publication info: 中央气象局
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 51. By: Zhongguo di xue hui bian ji wei yuan hui 中国地质学编辑委员会
  Publication info: 地质出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 52. By: zhu nei liang
  Publication info: zhong guo lin ye chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 53. By: dong bei nong lin xue yuan zhi wu jiao yan zu he bian
  Publication info: dong bei nong lin xue yuan zhi wu jiao yan zu
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 54. By: Zhongguo ke xue yuan. Zi ran qu hua gong zuo wei yuan hui
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 55. By: Geng, Yuying
  Publication info: zhong guo lin ye chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 56. By: Zhong hua jiao yu wen hua ji jin dong shi hui bian yi wei yuan hui 中华教育文化基金董事会编译委员会
  Publication info: 商务印书馆
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 57. By: Li, Xingxue
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 58. By: gu sheng wu ji chu li lun cong shu bian wei hui
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 59. By: Zhongguo ke xue yuan. Gu sheng wu yan jiu suo gu ji zhui dong wu yan jiu shi bian
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 60. By: si hang jian
  Publication info: ke xue chu ban she chu ban
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 61. By: Mu, Enzhi (穆恩之)
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 62. By: Primack, Richard B. - Sun, Ruyong.
  Publication info: guo jia zi ran ke xue ji jin jiu wu zhong da xiang mu
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 63. By: Chen, Qingchao.
  Publication info: zhong guo lin ye chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 64. By: Li, Fengsun 李凤荪
  Publication info: bian zhe zi kan 编者自刊
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 65. By: Li, Fengsun 李凤荪
  Publication info: bian zhe zi kan 编者自刊
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 66. By: Li, Fengsun 李凤荪
  Publication info: bian zhe zi kan 编者自刊
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 67. By: Zhongguo ke xue yuan. Dong wu yan jiu suo 中国科学院动物研究所主编
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 68. By: Dai, Fanglan, Xiang Wangnian & Zheng Ruyong
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 69. By: Hou, Xueyu
  Publication info: zhong guo ke xue yuan
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 70. By: Fu, Shuxia
  Publication info: zhong guo ke xue yuan
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 71. By: Wang, Song & Du Xuehao
  Publication info: zhong guo ke xue yuan sheng wu ke xue yu ji shu ju
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 72. By: Hao, Jingsheng 郝景盛
  Publication info: zheng zhong shu ju yin xing
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 73. By: Shenzhen shi cheng shi guan li ju deng
  Publication info: zhong guo lin ye chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 74. By: guo li zhong yang yan jiu yuan qi xiang yan jiu suo 国立中央研究院气象研究所主编
  Publication info: guo li zhong yang yan jiu yuan qi hou yan jiu suo 国立中央研究院气候研究所
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 75. By: zhong hua ren min gong he guo di zhi bu shui wen di zhi gong cheng di zhi ju 中华人民共和国地质部水文地质工程地质局编
  Publication info: di zhi chu ban she 地质出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 76. By: Zhong yang qi xiang ju 中央气象局
  Publication info: zhong yang qi xiang ju 中央气象局
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 77. By: Zhong yang qi xiang ju 中央气象局
  Publication info: zhong yang qi xiang ju 中央气象局
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 78. By: Qian, Chongshu. 钱崇澍
  Publication info: zhong guo ke xue tu shu yi qi gong si
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 79. By: Qian, Chongshu. 钱崇澍
  Publication info: zhong guo ke xue tu shu yi qi gong si
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 80. By: Qian, Chongshu. 钱崇澍
  Publication info: zhong guo ke xue tu shu yi qi gong si中国科学图书仪器公司
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 81. By: sen lin di li yan jiu shi,wu zhong lun 森林地理研究室主编,吴中伦主编
  Publication info: lin ye bu lin ye ke xue yan jiu suo 林业部林业科学研究所
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 82. By: Jiang, Chuanyi 姜传义
  Publication info: xin jiang ke ji wei sheng chu ban she ( K )新疆科技卫生出版社(K)
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 83. By: Liu, Yingxin
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 84. By: Liu, Yingxin
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 85. By: Liu, Yingxin
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 86. By: Zhongguo sheng tai xi tong yan jiu wang luo ke xue wei yuan hui bi shu chu
  Publication info: qi xiang chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 87. By: Zhongguo sheng tai xi tong yan jiu wang luo ke xue wei yuan hui bi shu chu
  Publication info: qi xiang chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 88. By: Ma, Shijun.
  Publication info: zhong guo jing ji chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 89. By: Ma, Jingneng & Liu Xiaoping.
  Publication info: zhong guo lin ye chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 90. By: Xie, Yan, Zhang Shuang & Wang Wei
  Publication info: hu nan jiao yu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 91. By: guo jia huan jing bao hu zong ju
  Publication info: zhong guo huan jing ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 92. By: nong mu yu ye bu zhi wu bao hu zong lun bian
  Publication info: nong ye chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 93. By: Zhong yang qi xiang ju 中央气象局
  Publication info: zhong yang qi xiang ju 中央气象局
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 94. By: Zhongguo si yong zhi wu zhi bian ji wei yuan hui中国饲用植物志编辑委员会
  Publication info: nong ye chu ban she农业出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 95. By: Zhongguo si yong zhi wu zhi bian ji wei yuan hui中国饲用植物志编辑委员会
  Publication info: nong ye chu ban she农业出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 96. By: Zhongguo si yong zhi wu zhi bian ji wei yuan hui中国饲用植物志编辑委员会
  Publication info: nong ye chu ban she农业出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 97. By: Zhongguo si yong zhi wu zhi bian ji wei yuan hui中国饲用植物志编辑委员会
  Publication info: nong ye chu ban she农业出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 98. By: Xu, Yangpeng & Wang Kezhi
  Publication info: ning xia ren min chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 99. By: ning xia hui zu zi zhi qu nong ye xian dai hua ji di ban gong shi ning xia hui zu zi zhi qu xu mu ju shan xi sheng xi bei zhi wu yan jiu suo
  Publication info: ning xia ren min chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 100. By: Xu, Yangpeng & Wang Kezhi
  Publication info: ning xia ren min chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 101. By: xi bei zhi wu yan jiu suo ning xia hui zu zi zhi qu nong ye xian dai hua ji di ban gong shi
  Publication info: ning xia ren min chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 102. By: Zhongguo ke xue yuan. Zi ran qu hua gong zuo wei yuan hui 中国科学院自然区划工作委员会
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社出版
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 103. By: Chen, Lingzhi, - Chen, Weilie
  Edition: Di 1 ban.
  Publication info: Bei jing :Zhong guo ke xue ji shu chu ban she,1995.
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 104. By: Tan, Jiazhen.
  Publication info: hu nan ke xue ji shu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 105. By: Qian, Yi.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 106. By: Chen, Cunren 陈存仁
  Publication info: shi jie shu ju 世界书局
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 107. By: Fu, Shuxia
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 108. By: Sun, Baoming & Li Zhongkai
  Publication info: qing gong ye chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 109. By: Xiang, Wangnian
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 110. By: Zhong yang qi xiang ju 中央气象局
  Publication info: zhong yang qi xiang ju 中央气象局
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 111. By: nong lin bu lin ye si 农林部林业司编
  Publication info: nong lin bu lin ye chu ban 农林部林业司出版
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 112. By: Zhu, Kezhen 竺可桢
  Publication info: guo li zhong yang yan jiu yuan qi xiang yan jiu suo 国立中央研究院气象研究所
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 113. By: Zhu, Kezhen 竺可桢
  Publication info: guo li zhong yang yan jiu yuan qi xiang yan jiu suo 国立中央研究院气象研究所
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 114. By: Zhongguo zhi wu yan jiu suo bian
  Publication info: zhong guo ke xue yuan zhi wu yan jiu suo
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 115. By: Bretschneider, E.
  Publication info: shang wu yin shu guan
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 116. By: Geng, Yi Li - Geng, Bo Jie
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 117. By: Geng, Yi Li
  Publication info: zhong guo ke xue tu shu yi qi gong si
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 118. By: zheng mian
  Publication info: zhong guo ke xue tu shu yi qi gong si
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 119. By: zheng mian
  Publication info: xin ya shu dian chu ban
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 120. By: zheng mian
  Publication info: shang hai ke xue ji shu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 121. By: Hou, Kuanzhao 侯宽昭
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 122. By: zhong yang qi xiang ju zhong yang qi xiang ke xue yan jiu suo 中央气象局中央气象科学研究所编著
  Publication info: zhong yang qi xiang ju 中央气象局
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 123. By: Geng, Yi Li
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 124. By: Zhongguo ke xue yuan. Zhi wu yan jiu suo
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 125. By: Geng, Yi Li
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 126. By: Hou, Xueyu
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 127. By: di tu chu ban she 地图出版社编制
  Publication info: di tu chu ban she 地图出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 128. By: Ya guang yu di xue she 亚光舆地学社
  Publication info: 亚光舆地学社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 129. By: zhong shan da xue kang le xiao yuan sheng wu xi bian
  Publication info: zhong shan da xue kang le xiao yuan
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 130. By: zhang jia kou zhuan yuan gong shu shang ye ju yao cai jing li bu 张家口专员公署商业局药材经理部编
  Publication info: 河北人民出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 131. By: zhong hua ren min gong he guo wei sheng bu yao zheng guan li ju 中华人民共和国卫生部药政管理局
  Publication info: 人民卫生出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 132. By: Zhongguo yao xue hui zhong yao yan jiu wei yuan hui 中国药学会中药研究委员会编辑
  Publication info: ren min wei sheng chu ban she 人民卫生出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 133. By: Beijing zhong yi xue yuan. Yi jiu wu qi nian ban 北京中医学院一九五七年班.
  Publication info: ke xue ji shu chu ban she 科学技术出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 134. By: Guo, Jianying. - Wan, Fanghao. - Zheng, Xiaobo.
  Publication info: ke xue chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 135. By: nan jing zhong yi xue yuan,jiang su sheng zhong yi yan jiu suo 南京中医学院,江苏省中医研究所编著
  Publication info: ren min wei sheng chu ban she 人民卫生出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 136. By: dong bei yi xue tu shu chu ban she 东北医学图书出版社主编
  Publication info: dong bei yi xue tu shu chu ban she 东北医学图书出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 137. By: Hu. Xianxiao
  Publication info: zhong hua shu ju chu ban
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 138. By: Zhongguo ke xue yuan bian yi ju
  Publication info: zhong guo ke xue yuan
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 139. By: Shanghai shi fan xue yuan hua dong shi fan da xue 上海师范学院,华东师范大学
  Publication info: ren min jiao yu chu ban she 人民教育出版社
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 140. By: Shi, Hu 施浒
  Publication info: ke xue chu ban she chu ban 科学出版社出版
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 141. By: Zhongguo ke xue yuan bian yi ju
  Publication info: shang wu yin shu guan
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 142. By: Zhongguo ke xue yuan bian yi ju bian
  Publication info: zhong guo ke xue yuan
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 143. By: Feng, Wu - Zhang, Lude
  Publication info: ShanghaiShang wu1953.
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 144. By: Hu, Hsen Hsu, - Ching, Ren-Chang, - Beiping Jingsheng Sheng wu diao cha suo. - Zi ran li shi bo wu guan.
  Publication info: Nanking :Peiping :Metropolitan Museum of Natural History, Academia Sinica ;Fan Memorial Institute of Biology,1930-1958.
  Holding Institution: Multiple institutions
 145. By: Zhongguo ke xue yuan. Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo. - Zhongguo ke xue yuan. Nanjing di zhi gu sheng wu yan jiu suo.
  Publication info: [Beijing]Ke xue chu ban she,1974-
  Holding Institution: Multiple institutions
 146. By: Pei, Jian 裴鑑 - Zhou, Taiyan 周太炎 - Zhongguo ke xue yuan. Zhi wu yan jiu suo.
  Edition: Di 1 ban.
  Publication info: Beijing :Ke xue chu ban she,1951- (v.1, 1955)
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 147. By: Guo, Ronglin 郭荣麟 - Pei, Jian 裴鑑 - Zhou, Taiyan 周太炎
  Publication info: zhong guo ke xue yuan zhi wu yan jiu suo中国科学院植物研究所
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 148. By: Yu, Chenghong 喻诚鸿 - Zhang, Wunan 張武男
  Publication info: Beijing :Ke xue chu ban she,1955.
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 149. By: Gan, Qiliang
  Publication info: hu bei chang jiang chu ban ji tuan hu bei ke xue ji shu chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 150. By: Chen, Zhibian 陈植遍
  Publication info: 商务印书馆出版
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 151. By: Hao, Jingsheng 郝景盛
  Publication info: xin nong chu ban she 新农出版社出版
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 152. By: Wei, Wei & Qian Yingqian.
  Publication info: zhong guo lin ye chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 153. By: Samoĭlov, I. V.
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社出版
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 154. By: Zhao, Jianping, Chen Zhenxi & Cao Jie
  Publication info: zhong guo ke xue yuan zi yuan huan jing ke xue ju
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 155. By: chai tian gui tai
  Publication info: bei long guan
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 156. By: Chen, Zuozhong.
  Publication info: zhong guo lin ye chu ban she
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
 157. By: Zhongguo sheng tai xue hui
  Publication info: zhong guo sheng tai xue hui
  Holding Institution: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences